نمایشگاه نقاشی های عارف گرانمایه - بیست و چهارم دی تا پنجم بهمن 97